Aston Martin unveils new apartments in Miami. / Youtube - The Miami Life