Dalian native Xiao Dong was struck by lightning during his live broadcast for Dalian TV. Source: Dalian Meteorological Bureau