Megan Walton runs the media gauntlet outside Hamilton Court todauy