Prime Minister John Key talks to Newstalk ZB's Leighton Smith about Auckland's Unitary plan