Artist Rex O'Brien won at the Whangarei Sculpture Symposium.