Jon Bridges explores Adelaide

Australia's festival state throws a giant bash in praise of verbal variety, as Jon Bridges discovers.