Bayleys National Sevens

GO THE BAY: Bay supporters cheer on their team. Bayleys National Sevens at the Rotorua International Stadium. Photo/Ben Fraser